европейска програма

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Във връзка с реализацията на проект „Подобряване на енергийната ефективност в Юнит Тотал Реал ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт“, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0387-C01, Юнит Тотал Реал ЕООД обявява публична покана с предмет:

Закупуване, доставка и инсталация на енергийно ефективно оборудване по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Автоматична роботизирана линия за нанасяне на органично покритие с висока степен на корозоустойчивост чрез катафореза (KTL) – 1 брой;

Обособена позиция 2. Подвескова дробометна машина – 1 брой;

Обособена позиция 3. Лентошлифовъчна и полираща машина – 1 брой;

Адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията за участие:

За Обособена позиция 1:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/bc351e59-3e2f-44b1-876c-5b15aa4287ca

За Обособена позиция 2:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/9082dca7-d919-4032-97fb-5640f935d428

За Обособена позиция 3:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/20b73b82-7512-4224-8119-272b10accfc8

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

“Юнит Тотал Реал” ЕООД е бенефициент по Проект „Подобряване на енергийната ефективност в Юнит Тотал Реал ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 753 683.00 лв., от които 1 045 982.88 лв. европейско и 184 585.22 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът е насочен към подобряване на енергийната ефективност в “Юнит Тотал Реал” ЕООД.

Чрез проекта предприятието ще осъществи инвестиция в нови енергийно ефективни производствени машини, чрез които ще съкрати енергийната консумация и времето за изработване на оборудването и аксесоарите за автомобили c виcoĸa проходимост и ще увеличи производствения си капацитет при повишено качество на продукцията и намалени разходи за производство.

Проектът предвижда също така въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, която има за цел да спомогне за подобряване на енергийните характеристики на процесите в производството, да оптимизира използването и потреблението на енергията и да допринесе за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.

Изпълнението на проектните дейности ще доведе като резултат до намаляване на енергийната интензивност на производствения процес чрез:
– намаляване консумацията на енергия за единица продукция;
– реализиране на енергийни спестявания в предприятието и намаляване на разходите за производство;
– намаляване на емисиите на парникови газове и ориентация към по-екологосъобразно производство.

В резултат на проекта “Юнит Тотал Реал” ЕООД ще подобри енергийната ефективност на своето производство чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки за намаляване на енергийното потребление в предприятието.